Adatkezelési tájékoztató

A Germus és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11; "Iroda") az általa végzett adatkezelésekkel összefüggésben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint ad tájékoztatást a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1. Hírlevél és kapcsolatfelvételi űrlap

Ön az Általunk üzemeltetett https://germus.hu honlapon (továbbiakban: a „Honlap”) jogosult feliratkozni az Iroda hírlevelére, illetve a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése útján kapcsolatba lépni az Irodával. Ebben az esetben az Iroda kezeli az Ön azon személyazonosító adatait (név, e-mail cím, telefonszám), amelyeket Ön a feliratkozás, illetve kitöltés során megad.

Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amelyet Ön a feliratkozás, illetve kitöltés során ad meg. Az Iroda az Ön ezen adatait a hírlevél-szolgáltatás megszűnéséig, a kapcsolatfelvételi cél megvalósulásáig, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

2. Önéletrajzot benyújtók adatainak kezelése

Annak érdekében, hogy az Iroda ki tudja értékelni az Ön által benyújtott önéletrajzot, állásinterjút tudjon lefolytatni Önnel és visszajelzést tudjon adni az Ön részére azzal kapcsolatban, szükséges az önéletrajzban (esetlegesen benyújtott motivációs levelében) foglalt adatok kezelése.

Ezen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amelyet Ön az önéletrajzának benyújtásával ad meg.

Az Iroda az Ön által az Iroda részére benyújtott önéletrajzában (motivációs levelében) szereplő adatokat kezeli, így pl.: családnév, keresztnév, telefonszám, lakcím, email cím, fénykép, szakmai tapasztalat leírása, beszélt nyelv(ek), hobbi. Kérjük, hogy különleges adatokat (pl. egészségügyi adat, genetikai adat) ne adjon meg!

Az Iroda a fent meghatározott célból addig kezeli az Ön fentiekben meghatározott személyes adatait, amíg meghozza a döntés arról, hogy tesz-e az Ön foglalkoztatásra vonatkozó ajánlatot. Amennyiben nem tesz, akkor az Ön erről szóló tájékoztatását követően haladéktalanul törli az adatokat, kivéve, ha Ön ekkor hozzájárulását adja az önéletrajzában foglalt adatok további 6 hónapig tartó kezeléséhez abból a célból, hogy ha üresedés következne be, akkor az Iroda újra áttekinthesse az önéletrajzot és, amennyiben érdekes lehet az üresedés az Ön számára, akkor fel tudja venni Önnel a kapcsolatot. Ezen célból a szükséges mértékben az Iroda profilalkotást végez annak érdekében, hogy fel tudja hívni a figyelmét egy Önnek esetlegesen érdekes álláslehetőségre. A nevezett 6 hónap elteltével az Iroda törli az adatokat.

Az Iroda szervezetén belül kizárólag azon munkatársak férnek hozzá az adatokhoz, akiknek a munkája elvégzése érdekében ez szükséges (irodavezető, irodavezető helyettesek, HR felelős munkavállaló, az iroda toborzással foglalkozó tagjai) és csakis annyi ideig, amennyi ideig szükséges. Az Iroda nem továbbítja a személyes adatokat harmadik fél részére (sem az EU-n/EGT-n belül, sem azon kívülre).

Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

3. Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapott megbízás teljesítése.

Ha az Iroda és Ön vagy az Ön munkáltatója között ügyvédi megbízási szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Iroda a következő személyes adatokat kezeli: az Ön, az ügyfél képviselője, az ellenérdekű felek, tanúk, szakértők és egyéb természetes személyek a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatai, az ügy tárgya, az ügyazonosító, a megbízási szerződés létrejöttének időpontja, az ügyhöz kapcsolódó bírósági eljárások lajstromszáma, illetve más eljárások iktatószáma, a megbízással kapcsolatos személyes adatok.

Amennyiben magánszemély a megbízó, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése). Amennyiben nem magánszemély a megbízó, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 1.§ (1) bekezdése.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak; a megbízás jellegétől függően a hozzáférés bizonyos irodai tagokra, illetőleg munkavállalókra korlátozott.

Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Adattovábbításra az ügy által megkívánt esetben kerül sor (pl. perben képviselt EGT-n kívüli ügyfél részére az ellenérdekű fél, tanú vagy szakértő adatainak megküldése).

Az adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg 10 év (Üttv. 53.§ (3) és (5) bekezdés): az Iroda az adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli. Okirat ellenjegyzése esetén az Iroda az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat - ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg - az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi. A nevezett bekezdésekben nem szereplő, a megbízással kapcsolatos adatokat az elévülési idő végéig őrzi az Iroda, azzal, hogy a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat az iratok keletkezésétől számított nyolc évig őrzi az Iroda (Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdés).

Szükség esetén a megbízáshoz kapcsolódó iratok (amelyek adott esetben személyes adatokat is tartalmazhatnak) fordításával az Iroda fordító céget (mint adatfeldolgozót) bízhat meg, amely adatkezelés jogalapja az Iroda azon jogos érdeke, hogy hatékonyan tudja teljesíteni a megbízást (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ezen adatkezelések során az Iroda adott esetben használja a DeepL gépi fordítóprogramot, amelyet a DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Németország) társaság működtet.

4. Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok alapján ügyfélátvilágításra kerül sor,, az Iroda az ügyfélátvilágítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény ("Pmt.") 7. § (2) és (8) bekezdésében meghatározott adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviseletére jogosultak neve és beosztása, ha ilyennel rendelkezik, a kézbesítési megbízottjának a jelen bekezdésben meghatározott adatai, kivéve az azonosító okmány típusát és számát). Az Iroda az adatokat tartalmazó okiratról és a lakcímet igazoló hatósági igazolványról annak személyi azonosítót igazoló oldala kivételével köteles másolatot készíteni. 

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.§-a.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az Iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak.

Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 74.§ (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75.§ (1) bekezdése alapján a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére).

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

5. Ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok alapján ügyfélazonosításra kerül sor, az Iroda az ügyfélazonosítással kapcsolatosan az alábbi adatokat kezeli:

az Üttv. 32.§ (3) és (7) bekezdésében, valamint 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok (pl. családnév, keresztnév, születés helye és ideje, anyja neve, állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás, lakcím, arcképmás, aláírás, az azonosításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma).

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 32-33.§-a.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak. Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 30-31.§) a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység részére. Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetőleg könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Üttv. 33.§ (7) bekezdése, Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

6. Letéttel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az Iroda ügyvédi letéti szerződést köt, akkor az alábbi adatokat kezeli az ügyféllel kapcsolatban:

az Üttv. 51.§ (2) bekezdésben meghatározott adatokat: a letétkezelő ügyvéd nevét és kamarai azonosító számát, a letéti szerződés ügyazonosítóját, a letét típusát, a letét tárgyát, ha a letétkezelő ügyvéd a letétet alszámlán helyezi el, az alszámla számát, pénzletét esetében a ténylegesen letétben levő pénz összegét és devizanemét, a letéti szerződés megkötésének, módosításának, illetve megszűnésének a dátumát, az adatok letéti nyilvántartásban való rögzítésnek, illetve a rögzített adatok módosításának a dátumát.

A letéti nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján és az Üttv. 51.§ (1)-(2) bekezdése alapján történik.

Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők (munkakörök) megnevezése: az iroda tagjai, ügyvédjelöltjei és a számlázási munkatársak. Az adatok a Budapesti Ügyvédi Kamara részére kerülnek továbbításra. Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra. Az adatokhoz az Iroda részére IT szolgáltatást nyújtó, illetve könyvelést végző adatfeldolgozók szükség szerint hozzáférhetnek.

Az Iroda az adatokat a letét megszűnését követő 10 évig őrzi (Üttv. 51.§ (4) bekezdés).

2. Az adatkezelő:

A fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): az Iroda.

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatokat az Iroda székhelyén (1013 Budapest, Pauler u. 11.) tároljuk.

Az Iroda megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében. A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett főbb technikai és szervezési intézkedések: Az Iroda IT rendszere megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Valamennyi számítógéphez kizárólag egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés.

Az Iroda megteszi a megfelelő védelmi intézkedéseket, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az Interneten keresztül történő támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Irodától tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Iroda az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Iroda az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Iroda pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha pl. az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;

- a személyes adatokat az Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Iroda korlátozza az adatkezelést, ha pl. az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Iroda késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Iroda a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; naih.hu; ügyfélszolgálat).

g) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben arra az Iroda jogos érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Iroda a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az Iroda közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Iroda ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Irodától a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

i) hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk):Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségen keresztül, amely esetben a személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

 A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás emailben kérhető (office@germus.hu).

6. Cookie-k (sütik) kezelése

A sütiket közvetlenül is kikapcsolhatja böngészőjében. A különféle böngészők segítő oldalait ezeken a linkeken találja meg:

Firefox
Chrome
Edge
Internet Explorer
Opera
Safari

Facebook pixel, remarketing kód használata

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: üzleti segítség, sütikről.

A Google Analytics alkalmazása

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti az ezen linken elérhető böngésző plugint.

Írjon nekünk!

lablec-kapcsolat
chevron-downmenu-circlecross-circle